REGULAMIN RODO

 


 


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KONTRAHENCI


 

Wykonując Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.


 

Administrator: JR okna sp. z o.o. sp.k. w Słupsku, KRS 606670

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

a/ wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży/dostawy

(podstawa z art.6 ust. 1 lit. b RODO)

b/ zawarcia umowy sprzedaży/dostawy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c/ oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d/ w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadniony interesem

(podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO)

e/ w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem

(podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO)

Kategorie przetwarzanych danych:

podstawowe dane indentyfikacyjne tj. imię nazwisko, NIP, adres zamieszkania, forma prowadzonej działalności gospodarczej i jej nazwa, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, dane finansowe dotyczące wzajemnych rozrachunków stron, dotyczące zawarcia i wykonania umów oraz ofert

Źródło pochodzenia danych:

dostępne są w publicznych rejestrach,

uzyskane od kontrahenta, w tym ze strony internetowej

Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, w tym podwykonawcom:

firmom księgowym, doradczym, audytowym oraz świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną,

podmiotom dostarczającym i wspierającym nasze systemy teleinformatyczne,

bankom, innym instytucjom płatniczym i towarzystwom ubezpieczeniowym,

podmiotom świadczącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną, przewozową,

podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną lub nabywcom wierzytelności

inne podmioty: wspólnicy administratora (JR okna sp. z o.o. sp.k.)

Okres przechowywania danych:

a/ Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży/dostawy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia;

b/ Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży/dostawy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z ostatniej łączącej nas umowy sprzedaży/dostawy;

c/ Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a/ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, co może podlegać z opłacie administracyjnej

b/ prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,

c/ prawo do usunięcia swoich danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego byśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, byśmy je usunęli; nie ma to jednak zastosowania m. in. w sytuacji, w jakiej przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d/ ograniczenia przetwarzania danych

Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Toba działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych:

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

- sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,

- sprzeciw ze względu na szczególną sytuację - masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, należy wtedy wykazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f/ prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego formacie - dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi o ile jest to technicznie możliwe;

g/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: biuro@jrokna.com

lub udaj się do naszej siedziby. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.


 


 

Informacja o wymogu podania danych:

podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy art. 353 1 k.c., art. 535 k.c. i nast., art. 605 k.c. i nast.


 


 


 


 

data i podpis ................................................................................................